ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพละศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ