:: กลับหน้าหลัก ::
 
 หน้าแรก
 สารชีวโมเลกุล
 ไขมันและน้ำมัน
 โปรตีน
 คาร์โบไฮเดรต
 ปิโตรเลียม
 แก๊สธรรมชาติ
 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 พอลิเมอร์
 พลาสติก
 ยางและเส้นใยสังเคราะห์
 ปฏิกิริยาเคมี
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 โครงสร้างอะตอม
 อะตอมของดอลตัน
 อะตอมของทอมสัน
 อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
 อะตอมของโบร์
 กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน
 การจัดอิเล็กตรอน
 ตารางธาตุ
 สมบัติของธาตุ
 
 
 
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

คือ อัตราซึ่งสารตั้งต้น (reactant) ทำปฏิกิริยาไป หรืออัตราซึ่งสารผลิตภัณฑ์ (product) เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลา (t)  นิยมระบุเป็นความเข้มข้นของสารใดสารหนึ่งในปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปต่อหน่วยเวลา (t)
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นการวัดจากปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลง หรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ลดลง ในการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งในการเกิดปฏิกิริยาแต่ละปฏิกิริยาจะไม่เท่ากัน ปฏิกิริยาบางชนิดเกิดเร็ว เช่น การเผากระดาษ การระเบิดของดินปืน  ปฏิกิริยาบางชนิดเกิดอย่างช้าๆ เช่น การบูดของอาหาร ใช้เวลาเป็นวัน บางปฏิกิริยาเกิดช้ามาก เช่น การเกิดสนิมเหล็ก
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี          =
ปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลง
เวลา
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี          =
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

เวลา

  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
    1. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น
    2. พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
    3. อุณหภูมิ
    4. ตัวเร่งปฏิกิริยา
    5. ธรรมชาติของสาร
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาเคมี   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
webmaster : aram_r@thaimail.com
เว็บไซต์นี้แสดงบนความละเอียด 800 x600 pixels text size : medium