โรงเรียนนวมินทราชูทิศ    ทักษิณ   
 
 
 


โครงสร้างการบริหารงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ขอบข่ายกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1
นางสมยา วงศ์วัชรินทร์

...........................................................................................................

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฝ่ายอำนวยการ
นางทัศนีย์ ชัยมณี
...........................................................................................................

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฝ่ายจัดกาศึกษา
นางชนมน อินทรศิริ
...........................................................................................................
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฝ่ายแผนงาน
นางเพ็ญศิริ ปานรังศรี
...........................................................................................................

หัวหน้างานสำนักงาน
นางสาวสุอังคณา บัลลพ์วานิช
...........................................................................................................

หัวหน้างานกิจกรรม
นางสาวรัตนา สมจารี
...........................................................................................................

หัวหน้างานการเงินและสวัสดิการ
นางปุญญาพร อัครวิเนค
...........................................................................................................

หัวหน้างานสารบรรณและเลขานุการ
นางสุพรรณี ศิริกุล
...........................................................................................................

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และปฎิคม
นางจริยา ปรางสุวร
...........................................................................................................

หัวหน้า 5 ส.
นางวิไลศรี รอดเพชร
...........................................................................................................

อาจารย์ระดับชั้น ม.1
นางยุพิน เหมือนกู้
นางทัศนีย์ ชัยมณี
...........................................................................................................

อาจารย์ระดับชั้น ม.2
นางสุพัฒน์ ฉายศิริพันธ์
นางพิมพาพร ยอดมณี
นางสุพรรณี ศิริกุล
...........................................................................................................

อาจารย์ระดับชั้น ม.3
นางอาภา วรรณตุง
นางสาวสุอังคณา บัลลพ์วานิช
...........................................................................................................
อาจารย์ระดับชั้น ม.4
นางสาวรัตนา สมจารี
นางเพ็ญศิริ ปานรังศรี
นางอรนุช ไชยเจริญ
นางอาภรณ์ หงษ์ทอง
นางวิไลศรี รอดเพชร
...........................................................................................................

อาจารย์ระดับชั้น ม.5
นางชนมน อินทรศิริ
นางจริยา ปรางงสุวรรณ
นางสาวศันติ์สนีย์ น่าพินิจ
...........................................................................................................

อาจารย์ระดับชั้น ม.6
นางสุนันทา สพโชค
นางสมยา วงศ์วัชรินทร์
นางปุญญาพร อัครวิเนค
นางสาวกังวานรัตน์ อัฒพันธ์
...........................................................................................................

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

แสดงบนความละเอียด 800x600 pixels textsize:medium


                                                                                      ขึ้นบน