โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา แบบทดสอบวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พันธะเคมี 4


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. สมการในข้อใดแสดงขั้นตอนการระเหิด
   
ก. Na(s)        ------>                      Na(g)
   
ข. Na(g)         ------>                      Na(l)
   
ค. Na(s)         ------>                      Na(g)+  +  e
   
ง. Na(s)  +  e     ------>                       Na(g)

2.  สมการใดแสดงสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
   
ก. K(s)         ------>                     K(g)
   
ข. Na(g)       ------>                       Na(l)
   
ค. Na(g)      ------>                        Na(g)+  +  e
   
ง. A(g)  +  e    ------>                        A(g)-

3. ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาระหว่างสารคู่ใด จะตกตะกอน
   
ก. NaCl   +   KNO3
   
ข. MgSO4   +   KCl
   
ค. KCl   +   AgNO3
   
ง. NaCl   +   K 3 PO4

4. ข้อใดยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์
   
ก. C2 H2  ,  NH3  ,  CaO
   
ข. Cl2  ,  CH4  ,  C2 H6
   
ค. CaS,  CH4  ,  SO2
   
ง. CaCl2  ,  LiH  ,  ZnS

5. ข้อใดถูกเกี่ยวกับการเกิดพันธะโคเวเลนต์
   
ก. มีการคายพลังงานเมื่อเกิดพันธะ
   
ข.  มีการดูดพลังงานเมื่อเกิดพันธะ
   
ค. มีการให้และรับอิเล็กตรอน
   
ง. มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน  1  คู่เสมอ

6. ข้อสรุปต่อไปนี้ข้อใดถูก
   
ก. ไนโตรเจนเกิดพันธะเดี่ยวเท่านั้น
   
ข. ออกซิเจนสามารถเกิดพันธะสามได้
   
ค. ไฮโดรเจนเกิดพันธะเดี่ยวเท่านั้น
   
ง. เบริลเลียมเกิดพันธะได้ครบออกเตต

7.   โมเลกุลข้อใดมีพันธะสาม
   
ก. CH3Cl
   
ข. HCN
   
ค. CO2
   
ง. SO2

8.สูตรโมเลกุลข้อใดที่อะตอมกลางไม่ครบออกเตต
   
ก. NH3
   
ข. CH4
   
ค. CO2
   
ง. BeCl2

9. ข้อใดถูกเกี่ยวกับโครงสร้างของ   N2
   
ก. พันธะคู่ 1 พันธะ  e  คู่โดดเดี่ยว  1  คู่
   
ข. พันธะสาม 1 พันธะ e  คู่โดดเดี่ยว  2  คู่
   
ค. พันธะเดี่ยว 3 พันธะ  e คู่โดดเดี่ยว  1  คู่
   
ง. พันธะสาม 1 พันธะ ไม่มี   e  คู่โดดเดี่ยว

10. สารข้อใดมีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์

   
ก. NH4 +
   
ข. CO2
   
ค. SO2
   
ง. ข้อ  ก  และ  ค  ถูก

11.  ข้อใดเรียกชื่อถูกต้องที่สุด
   
ก. SO2     ซัลเฟอร์ออกไซด์
   
ข. NH3     ไนโตรเจนไตรไฮดรอกไซด์
   
ค. CO       คาร์บอนมอนอกไซด์
   
ง. CCl4     โมโนคาร์บอนเตระตระคลอไรด์

12. ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด

    ก. ความยาวพันธะเดี่ยว < คู่ <  สาม
   
ข. การสร้างพันธะเป็นการดูดพลังงาน
   
ค. พันธะทุกชนิดมีความยาวพันธะเท่ากัน
   
ง. พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เป็นพันธะโคเวเลนต์ชนิดหนึ่ง


13. โมเลกุลใดไม่มีโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์
   
ก. SO2
   
ข. SO3
   
ค. CO2
   
ง. O3

14. ความยาวพันธะระหว่าง C  กับ  C  ในโมเลกุลใดมีค่ามากที่สุด
       
   
ก. C2 H6
   
ข. C2 H4
   
ค. C2 H2
   
ง. C3 H6

15. ข้อใดไม่มีเรโซแนนซ์ระหว่างพันธะ

    ก. SO2
   
ข. SO3
   
ค. CO2
   
ง. O3พัฒนาโดย ครูอร่าม รองเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ