รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 

ว42242  รายวิชา ชีววิทยา 2

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาขอบข่ายของวิชาชีววิทยา ว่าด้วยการสืบพันธุ์ของสัตว์ ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบรวมถึงศึกษาปฏิบัติการ โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ การคุ้มกันสำหรับตัวอ่อน  ศึกษากระบวนการย่อยอาหารในสัตว์บางชนิด จุลินทรีย์และโปรโตซัว ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารในสัตว์ชั้นสูง  ศึกษาโครงสร้างการลำเลียงในรางกายของสัตว์และโปรติสต์ ระบบการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย โครงสร้างสำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต การสลายโมเลกุลของอาหาร ศึกษาระบบโครงสร้าง การรักษาสมดุลของร่างกาย   เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฎการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีพที่มีสภาวะสมดุลระดับเซลล์ ระดับสิ่งมีชีวิต และระดับโลกของสิ่งมีชีวิต   

หน่วยที่

หน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดสิ่งมีชีวิต
 • วิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
 • อาหารและการคุ้มภัย

10

2

การย่อยอาหาร
 • ทางเดินอาหารแบบเปิดทางเดียวและสองทาง
 • ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบทางเดินอาหาร
 • ระบบลำเลียง
 • หมู่เลือดและการให้เลือด
 • ระบบน้ำเหลือง

10

3

การหายใจ
 • อัตราการหายใจ เมตาโบลิซึม
 • กลไกการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ

10

4

การรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต
 • การรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย
 • การรักษาสมดุลของอุณหภูมิ แร่ธาตุ และกรดเบสในร่างกาย

10

  รวม

40


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค

 1. บอกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของสิ่งมีชีวิตได้

 2. สรุปวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของสิ่งมีชีวิต

 3. สรุปลักษณะและขั้นตอนการเพิ่มจำนวนเซลล์

 4. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ชั้นสูงได้

 5. อธิบายการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้

 6. สรุปความสำคัญของอาหารและภูมิคุ้มกันสำหรบสิ่งมีชีวิตได้

 7. อธิบายความหมายของการย่อยอาหารและทางเดินอาหารแบบเปิดทางเดียวและสองทาง

 8. บอกหน้าที่และส่วนประกอบในปากของคนได้

 9. อธิบายความสัมพันธ์ของการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร

 10. อธิบายความจำเป็นของสัตว์ที่ต้องมีระบบลำเลียงในสัตว์ท้งสองแบบ

 11. อธิบายเกี่ยวกับหมู่เลือดและการให้เลือดได้

 12. อธิบายเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองได้

 13. สรุปความหมายของการหายใจที่แท้จริงได้

 14. อธิบายเมตาโบลิซึมและบอกความสัมพันธ์ของเมตาโบลิซึมกับการหายใจได้

 15. อธิบายกลไกการทำงานของอวัยวะต่างที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าและออกได้

 16. อธิบายระบบขับถ่ายได้

 17. อธิบายการรักษาสมดุลของร่างกาย

 18. อธิบายการรักษาสมดุลของน้ำ อุณหภูมิ แร่ธาตุ และความเป็นกรดเบส ในสิ่งมีชีวิตได

 
 .
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 text size medium
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
aram_r@thaimail.com