รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 

ว40222 รายวิชา เคมี 2

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาวิเคราะห์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุล สมดุลในปฏิกิริยาเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล การเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล หลักของเลอซาเตอลิโอ การใช้หลักของเลอซาเตอลิเยร์ในอุตสาหกรรม สมดุลกรด –ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรด -เบส เบส pHของสารละลาย ปฏิกิริยากรด – เบส ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาระหว่างกรดหรือเบสกับสารอื่น ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส การไทเทรตกรด-เบส อินดิเดเตอร์กับการไทเทรตกรด-เบส การหาปริมาณสารด้วยการไทเทรต สารละลายบัฟเฟอร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสำรวจตรวจสอบ การทำนายและการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

หน่วยที่

หน่วยการเรียนรู้

ชั่วโมง

1.

 

 

2.

 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- การคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี

- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


สมดุลเคมี

 • การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
 • ภาวะสมดุล
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล
 • การเปลี่ยนภาวะสมดุล
 • หลักการของเลอซาเตอร์ลิเอ

 

 

 

 

 

   

3.

สมดุลกรด-เบส

 • สารละลายอิเล็คโตรไลท็
 • ทฤษฎีกรด- เบส
 • การแตกตัวของกรด-เบส
 • pH ของสารละลาย
 • ปฏิกิริยากรด-เบส
 • การไทเทรตกรด-เบส

- สารละลายบัฟเฟอร์

 

 

 

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค

 1. ทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย ความหมายของอัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี และคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 2. อภิปราย อธิบาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีการชนกันของอนุภาค
 3. อภิปราย อธิบาย ปฏิกิริยาดูดและคายการใช้พลังงานโดยใช้ข้อมูลจากกราฟ แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
 4. ทดลอง อภิปราย อธิบาย ผลของพื้นที่ผิว ความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฎิกิริยา ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สรุป ปัจจัยต่างๆ ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 6. ทดลอง สืบค้น อภิปราย อธิบาย ความหมายของปฏิกิริยาเคมีผันกลับได้ ภาวะสมดุล สมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุล
 7. อภิปราย อธิบาย สมบัติของระบบ ณ ภาวะสมดุล
 8. เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล
 9. อภิปราย คำนวณ ความสัมพันธ์ระหว่างค่งคงที่สมดุลกับสมการเคมี
 10. คำนวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล
 11. ทดลอง อภิปราย อธิบาย ปัจจัยที่มีต่อภาวะสมดุลของระบบ ต่อค่าคงที่สมดุล
 12. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย การปรับตัวของระบบเมื่อถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอซาเตอลิเอ การเลือกภาวะที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม
 13. ทดลอง สืบค้น สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย สมบัติของอิเล็คโตรไลท์ และใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดประเภทของสาร
 14. สืบค้น อภิปราย อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกรดหรือเบสในน้ำ พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออน ที่ทำให้สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบส
 15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย ความหมายของทฤษฎีกรด-เบส อาร์เรเนียสและเบรินสเตด-ลาวรี พร้อมทั้งใช้อธิบายสมบัติของกรด-เบส
 16. สืบค้น อภิปราย อธิบายโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบสในปฏิกิริยาเคมี พร้อมทั้งบอกความแตกต่างของสารที่เป็นคู่กรด-เบส
 17. อภิปราย อธิบาย คำนวณ การแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน และค่าคงที่ของการแตกตัวของกรดและเบส
 18. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ คำนวณ ปริมาณการแตกตัวของกรด-เบส ความเข้มข้นของ H3O+ และ OH- โดยใช้ค่าคงที่ของการแตกตัวของกรด-เบส
 19. ทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย คำนวณ การนำไฟฟ้าของน้ำบริสุทธิ์ ค่าคงที่สมดุลของการแตกตัวของน้ำ การเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ำ เมื่อเติมกรดหรือเบส ความเข้มข้นของ H3O+ และ OH- ในสารละลาย
 20. คำนวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H3O+ และ OH- และบอกความเป็นกรด-เบสของสารละลายโดยใช้ค่า pH
 21. สำรวจตรวจสอบ อภิปาย สาเหตุที่ทำให้อิดิเคเตอร์เปลี่ยนสี ความเป็นกรด-เบส และค่า pH ของสารละลายโดยใช้อิดิเคเตอร์
 22. ทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย pH ของสารละลายในชีวิตประจำวัน และในสิ่งมีชีวิต และความสำคัญของสารละลายของกรด-เบส
 23. ทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย ปฏิกิริยาการสะเทิน และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
 24. ทดลอง อภิปราย อธิบาย คำนวณ วิธีการไทเทรต หลัการไทเทรต การหาปริมาณของสารด้วยวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรต
 25. ทดลอง อภิปราย อธิบาย คำนวณ ความหมายของสารละลายบัฟเฟอร์ การเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลาย เมื่อเติมกรดหรือเบส ค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร
 
 .
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 text size medium
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
aram_r@thaimail.com