รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 

ว40224 รายวิชา เคมี 4
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสำคัญของอาหารต่อชีวิตและสุขภาพ อาหารกับสารชีวโมเลกุล ซึ่งได้แก่ ไขมันและน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้างแหล่งที่เกิดในธรรมชาติของสารชีวโมเลกุล ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาเคมีบางประการของไขมันและน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ศึกษาสมบัติบางประการของเอนไซม์
ศึกษาแหล่งกำเนิดและองค์ประกอบของปิโตรเลียม วิธีแยกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางชนิด ชนิดและปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ ศึกษาชนิด สมบัติและประโยชน์ของพลาสติก เส้นใย ยาง ซิลิโคน รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางป้องกัน ศึกษาความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  รวมทั้งนำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารประกอบของคาร์บอน และสารชีวโมเลกุลได้

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั่วโมง

1

อาหารกับการดำรงชีวิต
-  ความสำคัญของอาหารกับการดำรชีวิต

4

2

ไขมันและน้ำมัน
-  กรดไขมัน
-  สมบัติและปฏิกิริยาของกรดไขมันและน้ำมัน

8

3

โปรตีน
-          กรดอะมิโนและพันธะเปปไทด์
-          สมบัติและปฏิกิริยาของโปรตีน
-          เอนไซม์

8

4

คาร์โบไฮเดรต
-          มอนอแซ็กคาไรด์
-          ไดแซ็กคาไรด์

-          พอลีแซ็กคาไรด์
-          สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต

8

5

ปิโตรเลียม

-          การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม
-          การกลั่นน้ำมันดิบ

 

 

ก๊าซธรรมชาติ

 •      ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ
 •      ประโยชน์ขแงก๊าซธรรมชาติโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
 •      การแยกก๊าซธรรมชาติและการนำไปใช้ประโยชน์
 •      อักษรย่อที่ใช้เรียกสารปิโตรเคมี

 

 

ปิโตรเคมี

 •    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
 •    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
 •    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย
 •    กรรมวิธีการขึ้นรูปเรซินสังเคราะห์

 

 

พอลิเมอร์และพลาสติก

 •   ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
 •    การจำแนกชนิดของพอลิเมอร์สังเคราะห์
 •    โครงสร้างพอลิเมอร์
 •    เทอร์โมพลาสติก
 •    พลาสติกเทอร์โมเซต

 

 

เส้นใยและยาง

 •    กรรมวิธีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
 •    กรรมวิธีขึ้นรูปยางสังเคราะห์
 •    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค

 

1.       สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับอาหารกับการดำรงชีวิต

2.       สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับ ไขมันและน้ำมัน กรดไขมันและสมบัติบางประการของกรดไขมันและน้ำมัน

3.       สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับโปรตีนและกรดอะมิโน  พันธะเปปไทด์ รวมทั้งสมบัติบางประการของโปรตีน

4.       สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับเอนไซม์และประโยชน์ของเอนไซม์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

5.       สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต มอนอแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลีแซ็กคาไรด์

6.       สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของคาร์โบไฮเดรต

 
 
 .
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 text size medium
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
aram_r@thaimail.com