รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 

ว41102  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีของโลก แผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ผลการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี การหาอายุของหิน ลักษณะและอายุของซากดึกดำบรรพ์ เปรียบเทียบลำดับชั้นหินและอายุของหิน เพื่อศึกษาความเป็นมาของโลก การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาฟิวชั่น ตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกและอวกาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ใน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั่วโมง

1.

โลกและการเปลี่ยนแปลง

 • โครงสร้างของโลก
 • ปรากฏการณ์ทางธรณี
 • ผลของปรากฏการณ์ทางธรณีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

10

2.

ธรณีภาคและธรณีกาล

 • แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่
 • ลำดับชั้นหิน
 • ซากดึกดำบรรพ์
 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธรณ๊

10

3.

ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ

 • การเกิดระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ
 • วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ
 • พลังงานของดาวฤกษ์
 • ตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะและกาแล็กซี

10

4.

เทคโนโลยีอวกาศ

 • เทคโนโลยีอวกาศในการสำรวจทรัพยากร
 • เทคโนโลยีอวกาศในการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีอวกาศทางอุตุนิยมวิทยา
 • เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาทางดาราศาสตร์

10

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค

 1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายลักษณะและโครงสร้างของโลก
 2. สำรวจ สืบค้นข้อมูล ทางด้านธรณีวิทยาในท้องถิ่น อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
 3. สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณี ความสำคัญ ผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้ประโยชน์
 4. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการศึกษาประวัติทางธรณีจากซากดึกดำบรรพ์ การเปรียบเทียบลำดับชั้นหิน และอายุของหิน
 5. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์ ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น
 6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะและกาแล็กซี
 7. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและโครงการอวกาศที่สำคัญ
 8. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอการใช้ประโยชน์ ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ ในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอดีต และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆบนโลก
 
 .
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 text size medium
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
aram_r@thaimail.com