รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 

วท 31101  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1

   คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษา วิเคราะห์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช การสร้างอาหารของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพ แรง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศ และภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

   ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

 • อธิบาย สืบค้น ข้อมูล และเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างของเซลล์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งเขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และบอกหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • ทดลอง อธิบายและออกแบบการเกิดกระบวนการแพร่และออสโมซีสของเซลล์เมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน
 • ทดลองสืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยบางประการที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสง ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ทดลองสืบค้นข้อมูล อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงพืช โครงสร้างและหน้าที่ในระบบสืบพันธุ์ของพืช การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่างๆ ในพืช
 • ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
 • สืบค้นข้อมูล อธิบาย เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่นและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร และการแพทย์
 • ทดลองและอธิบายว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ และแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน
 • ทดลองและอธิบายความหมายของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาพร้อมทั้งบอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยา
 • ทดลองวิเคราะห์และอธิบายหลักการของแรงเสียดทาน แรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวคิดที่เพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ
 • ทดลองวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการของโมเมนต์ของแรงในเชิงปริมาณ คำนวณโมเมนต์ของแรงเสียดในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการนำหลักการของโมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์
 • สำรวจ สังเกต สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย และระบุการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ประโยชน์ของเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • สืบค้นข้อมูล และอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นของบรรยากาศ วัดและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศในท้องถิ่น
 • สังเกต สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปการเกิดเมฆ ชนิดของเมฆ การเกิดฝน ปริมาณน้ำฝน วัดปริมาณน้ำฝน และอธิบายผลของปริมาณน้ำฝนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • สืบค้นข้อมูล เขียนรายงาน อธิบายการเกิดลมและผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะวิธีป้องกันภัยที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางลมฟ้าอากาศ แปลความหมายของสัญลักษณ์ และข้อความในการพยากรณ์อากาศ ความสำคัญของการพยากรณ์อากาศ
 • สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และยกตัวอย่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • สำรวจ ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายสมบัติทางกายภาพของสาร จำแนกสารเป็นกลุ่ม ตามลักษณะของเนื้อสาร และขนาดของอนุภาคความแตกต่างระหว่างสมบัติ ลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม ขนาดของอนุภาคของสารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย
 • สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายความเป็นกรด - เบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับสมบัติความเป็นกรด - เบส ของสารละลาย การแยกสารละลาย กรด - เบส ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และผลที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม
 • ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยการกลั่น กรอง ตกผลึก สกัด และโครมาโทรกราฟี่ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการนำหลักการเอกสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • สำรวจ ทดลอง และอธิบายองค์ประกอบของสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด การเกิดผลึกของสารบริสุทธิ์ เตรียมผลึกสารบริสุทธิ์บางชนิด ตลอดจนยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสารละลาย และนำความรู้เรื่องสารละลายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 • ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน และการนำไปใช้ประโยชน์
 • สังเกต และวัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ และอธิบายความหมายของอุณหภูมิ
 • ทดลองและอธิบายการถ่ายโอนพลังงานความร้อน โดยการนำ การพา การแผ่รังสี และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
 • ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการดูดกลืน และการคายความร้อนของวัตถุต่างๆ ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ ออกแบบ สร้างแบบจำลองที่แสดง
 • ทดลองและอธิบายสมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
 
 .
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 text size medium
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
aram_r@thaimail.com