วฟ 41208 รายวิชา ฟิสิกส์ 1(สพพ.)

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาธรรมชาติของเสียง สมบัติของเสียง เรโซแนนท์ของเสียงและเครื่องดนตรี หูและการได้ยินของมนุษย์ ความเข้มของเสียงและมลภาวะของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพอร์และคลื่นกระแทก รวมทั้งฝึกปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง  ศึกษาวิเคราะห์สภาพสมดุลของแรง เงื่อนไขของการสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง สมดุลต่อการหมุนและสภาพยืดหยุ่นของวัตถุ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบหมุน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง   ศึกษาหลักการเกี่ยวกับงานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การประยุกต์กฎการอนุรักษ์ พลังงานกล กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพของเครื่องกล นำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากกการณ์ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับโมเมนตัม และการเปลี่ยนโมเมนตัม การดล แรงดล การชน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชน   ศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบหมุน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง   โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่

หน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

เสียงและการได้ยิน

1.1 ธรรมชาติของเสียงและสมบัติของเสียง

1.2 ปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง

1.2.1 บีตส์ของเสียง

1.2.2 คลื่นนิ่งของเสียง

1.2.3 การสั่นพ้องของเสียง (Resonance)

1.2.4 ปรากฏการณ์ดอปเพอร์

1.2.5 ปรากฏการณ์คลื่นกระแทก

1.3 ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

6.3.1 ความเข้มเสียง

6.3.2 ระดับความเข้มเสียง

1.4 การได้ยินเสียง

1.4.1 ระดับเสียง

1.4.2 คุณภาพเสียง

1.4.3 หูกับการได้ยิน

1.4.4 มลภาวะของเสียง

1.5 การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์

1.5.1 ด้านสถาปัตยกรรม

1.5.2 ด้านการประมง

1.5.3 ด้านการแพทย์

1.5.4 ด้านธรณีวิทยา

1.5.5 ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

1.6 โจทย์แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนที่ 1

14 (10)

2

เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

2.1 เงื่อนไขของสมดุลประเภท สมดุลกล สมดุลสถิต และสมดุลจลน์

30 ( 18 )

  1. สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง

2.3 การหาแรงลัพธ์

2.4 แรงเสียดทาน

2.5 สมดุลต่อการหมุน

2.5.1 โมเมนต์ของแรง

2.5.2 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

2.6 เสถียรภาพของสมดุล

2.7 การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์

2.8 สภาพยืดหยุ่น

2.8.1 แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป

2.8.2 ความเค้นและความเคลียด

2.8.3 มอดูลัสของยัง

2.9 ความทนแรงของวัตถุ

2.10 โจทย์แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนที่ 23

3

 

 

 

 

 

 

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

3.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์

- การทดลองที่ 3.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

3.1.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ

3.1.2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวดิ่ง

3.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม

3.2.1 การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบราบ

- การทดลองที่ 3.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมในระนาบราบ

3.2.2 การเคลื่อนที่บนถนนโค้ง

   1. การแกว่งแบบเพนดูลัมกรวย

   2. การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่ง

3.2.5 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม

3.3 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย

3.3.1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดลวดสปริง

- กิจกรรมที่ 3.1 การเคลื่อนที่ของวัตถุติดลวดสปริง

28 ( 18 )

3.3.2 การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

- กิจกรรมที่ 3.2 การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

3.4 โจทย์แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนที่ 3

4

งานและพลังงาน

4.1 งาน (Work)

4.1.1 การหางานโดยการคำนวณ

  1. เมื่อแรงกระทำกับวัตถุและวัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง

  2. เมื่อทิศของแรงกระทำและทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่ได้อยู่

ในแนวเดียวกัน

4.1.2 การหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ

  1. เมื่อแรงกระทำมีค่าคงคงตัว

  2. เมื่อแรงมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

  3. เมื่อแรงกระทำมีขนาดไม่สม่ำเสมอ

4.2 กำลัง (Power)

4.3 พลังงาน (Energy)

4.3.1 พลังงานจลน์

4.3.2 พลังงานศักย์

  1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง

  2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

4.4 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

4.5 การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

4.6 กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน

4.7 เครื่องกล (Machines)

4.8 โจทย์แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนที่ 4

18 ( 14 )

5

โมเมนตัมและการดล

5.1 โมเมนคัม (Momentum : p)

5.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม

5.3 การดลและแรงดล

5.4 การชน (Collision)

5.4.1 การชนกันของรถทดลองแบบยืดหยุ่น

5.4.2 การชนการของรถทดลองแบบไม่ยืดหยุ่น

5.5 โจทย์แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนที่ 5

 

18 ( 14 )

6

การเคลื่อนที่แบบหมุน

6.1 การหมุน ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม

6.2 ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน

6.3 โมเมนต์ความเฉื่อย

6.4 พลังงานจลน์ของการหมุน

6.5 โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม

6.6 การทำงานในการหมุน

6.7 การแกว่งของวัตถุ

6.8 โจทย์แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนที่ 6

12 (6 )


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค
 

1. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายได้ว่าเสียงมีสมบัติเป็นคลื่นตามยาว มีการถ่ายโอนพลังงานการสั่นผ่านตัวกลาง มาถึงหูผู้ฟัง และคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์ที่กำหนดให้

2. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายการเกิดบีตส์ของคลื่นเสียง คลื่นนิ่งและการเกิดเรโซแนนท์ของเสียงตลอดจน คำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำหนดให้

3. สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายลักษณะและเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทก รวมทั้งชี้ให้เห็นอันตรายจากคลื่นกระแทก

4. สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงและใช้องค์ประกอบต่างๆ นี้ ไปอธิบายลักษณะของเสียงที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน ตลอดจนชี้ให้เห็นมลภาวะของเสียง

5. วิเคราะห์และคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้ว วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่ ดยใช้วิธีวิธีการหาแรงลัพธ์ เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้

6. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบาย การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงโดยวิธีการสร้างรูปและวิธีการแยกแรง

7. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทาน ณ สถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

8. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปเงื่อนไขที่ทำให้วัตถุสมดุลต่อการหมุนและคำนวณหาปริมาณต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง ขณะที่วัตถุอยู่ในสมดุลต่อการหมุน เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้

9. วิเคราะห์ และอธิบายเสถียรภาพของสมดุลและนำหนักสมดุลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

10. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพยืดหยุ่น ของวัตถุ ไปอธิบายการเลือกวัสดุที่ใช้ในทางช่างและอุตสาหกรรม

11. ทำกิจกรรม คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องของการเคลื่อนที่แบบโพรแจกไทล์ และการใช้ประโยชน์

12. ทำกิจกรรม คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมทั้งในระนาบราบ ในระนาบดิ่งและการใช้ประโยชน์

13. ทำกิจกรรม คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย รวมทั้งการใช้ประโยชน์

14. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง งาน กำลัง และการนำไปใช้ประโยชน์

15. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายการเกิดพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน

16. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายการทำงานของเครื่องกล รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

17. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับ โมเมนตัม แรง และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดล และ แรงดล ( ว 5.1 )

18. ทดลอง และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติและสองมิติ ( 5.1 )

19. ทำกิจกรรมและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม ทอร์ก มเมนต์ความเฉื่อย พลังงานจลน์ โมเมนต์ตัมเชิงมุม อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน และหลักการในการหมุน

20. คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องของการเคลื่อนที่แบบหมุนและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 
 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ : 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

Nawamintrachutit Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand , palanoi@hotmail.com