รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

 www.nmt.ac.th

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       
eduzones.com
vcharkarn.com
Thai2learn.com
sansarn.com
google.co.th
thaimail.com
 
เว็บเพจโครงสร้างอะตอม
เว็บเพจปฏิกิริยาเคมี
เว็บเพจพอลิเมอร์
เว็บเพจพันธะเคมี
เว็บเพจสาธารณสุข
 

 
 
 
 
  นักเรียนชั้น ม.1 ที่สอบได้ให้รอรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 08.30 น.

        

  ดาวน์โหลดรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบวันมอบตัวนักเรียน
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัว เพื่อกรอกรายละเอียด แล้วนำไปในวันมอบตัว
  ประกาศผล  ม.1   ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูรายละเอียดประกาศ
  ประกาศผล  ม.1   ประเภทนักเรียนทั่วไป ดูรายละเอียดประกาศ
  ประกาศผล  ม.1   ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ดูรายละเอียดประกาศ
  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกประเภท  ม.1
  ประกาศผลประเภทสอบคัดเลือก ม.4 ดูรายละเอียดประกาศ
  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ม.4
  เรียนผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น  ม.1 และ ม.4
    
ปฏิทินสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบวัดความรู้
    -  วันที่  29  มีนาคม  2557  ทดสอบวัดความรู้ตามตาราง
    -  วันที่ 2 เมษายน 2557  ประกาศผล/รายงานตัว เวลา 08.30 น.
    -  วันที่ 9 เมษายน 2557 มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง เวลา 09.00 น.
   
ปฏิทินสำหรับนักเรียนชั้น ม.4(ประเภทสอบคัดเลือก/คะแนน ONet)
    -  วันที่ 30 เมษายน 2557 ทดสอบวัดความรู้ตามตาราง
    -  วันที่  3  เมษายน  2557 ประกาศผล/รายงานตัว เวลา 08.30 น.
    -  วันที่  10  เมษายน 2557 มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง เวลา 09.00 น.
   
ปฏิทินสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภท นักเรียนที่คัดเลือกจาก ม.3 เดิม
    -  วันที่  30  เมษายน  2557  รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์ เวลา 09.00 น.
    -  วันที่  10  เมษายน  2557  มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง เวลา 09.00 น.
    
*** ผู้ไม่มาดำเนินการตามปฏิทิน ถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน***
  เรียนผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น  ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
    - รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์และทำสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจิตรลดา
    - สอบวัดความรู้ ม.1 วันที่ 29 มีนาคม 2557 ม.4 วันที่ 30 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดระเบียบการ
    - มอบตัว ม.1 วันที่ 9 เมษายน 2557 ม.4 วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุมราชพฤกษ์
  ลูกนวมินท์ ที่ประสงค์จะสมัคร E-mail address  @nmt.ac.th คลิกที่นี่เพื่อ sign up
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสวาสดิ์ ทรัพย์ตะวัน  คลิกที่นี่
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูเฉลา  รัตนะ  คลิกที่นี่
  ดาวน์โหลด TeamViewer7 คลิก
  ดาวน์โหลด BookmarkIIIsetup คลิก
  ดาวน์โหลด winscp516setup คลิก
  เผยแพร่ผลการงานทางวิชาการ ครูภาวิมล ศรีทองสุข  เอกสารประกอบการเรียน
  ดาวน์โหลดชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ว30103  ครูอร่าม  รองเดช  คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ/ทะเบียนวัดผล
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     

นวมินทราชูทิศ กรุงเทพ
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นวมินทราชูทิศ อีสาน
 
เว็บไซต์ สพฐ.
เว็บไซต์ สพม. 16
ข้อมูลเงินเดือน สพม. 16
เว็บไซต์จังหวัดสงขลา
สพท.สงขลา เขต 1
สพท.สงขลา เขต 2
สพท สงขลา เขต 3
 
สื่อออนไลน์ครูศิริพรรณ
ข้อสอบออนไลน์เคมี ม.4
ข้อสอบออนไลน์เคมี ม.6
ข้อสอบออนไลน์โปรตีน
เว็บเพจครูกังวานรัตน์
เว็บเพจวิชาเคมีพื้นฐาน
ว็บเพจโครงสร้างอะตอม
ตารางธาตุ
E-book โครงสร้างอะตอม
ตัวอย่างงานวิจัย IS-I

 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ : 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
webmaster : rongdech02@gmail.com  and  rongdech_a@hotmail.com