รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูสากล  สืบวงศ์ คลิกที่นี่
2 ครูจิรฐา  เทพรัตน์ คลิกที่นี่
3 ครูนุสรณ์  ดุริยาฤทัย คลิกที่นี่
4 ครูศักดิ์ชัย  นวนท่วม คลิกที่นี่
5 ครูสุวิรากร  คำเจริญ คลิกที่นี่
6 ครูเบญญาภา  ภักดี คลิกที่นี่
7 ครูพรชนก  ประเสริฐ คลิกที่นี่
8 ครูณัฏฐ  สวัสดี คลิกที่นี่
9 ครูจุฑารัตน์  วรสิทธิกร คลิกที่นี่
10 ครูณัฐกานต์  พิรุณละออง คลิกที่นี่
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353