รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูนงเยาว์  บุญสุข คลิกที่นี่
2 ครูสุลาภ  บัวชื่น คลิกที่นี่
3 ครูภัสราพร  บุญศิริ คลิกที่นี่
4 ครูใจดี  ดิษโสภา คลิกที่นี่
5 ครูจำลอง  ฉุ้นประดับ คลิกที่นี่
6 ครูวรรณา  สุวรรณมณี คลิกที่นี่
7 ครูรัตนา  ไพโรจน์ภักดี คลิกที่นี่
8 ครูวรรณา  ซุ่นซิ่ม คลิกที่นี่
9 ครูอโนรัตน์  หวานสนิท คลิกที่นี่
10 ครูถนอม  เทียนรัตน์ คลิกที่นี่
11 ครูทิวาพร  อังศุกาญจนกุล คลิกที่นี่
12 ครูปราณิสา  สวัสดี คลิกที่นี่
13 ครูหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์ คลิกที่นี่
14 ครูกรรณิกา  เขียวจันทร์ คลิกที่นี่
15 ครูนายฉัตรชัย  ชัยพรพิพัฒน์ คลิกที่นี่
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751