รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูใจดี  ดิษโสภา คลิกที่นี่
2 ครูทิวาพร  อังศุกาญจนกุล คลิกที่นี่
3 ครูภัสราพร  บุญศิริ คลิกที่นี่
4 ครูวรรณา  ซุ่นซิ่ม คลิกที่นี่
5 ครูอโนรัตน์  หวานสนิท คลิกที่นี่
6 ครูวรรณา  สุวรรณมณี คลิกที่นี่
7 ครูจำลอง  ฉุ้นประดับ คลิกที่นี่
8 ครูฉัตรชัย  ชัยพรพิพัฒน์ คลิกที่นี่
9 ครูอมร  เส้งเซ่ง คลิกที่นี่
10 ครูปราณิสา  สวัสดี คลิกที่นี่
11 ครูรัตนา  ไพโรจภักดิ์ คลิกที่นี่
12 ครูพัชรี  ชาตะวิทยากูล คลิกที่นี่
13 ครูถนอม  เทียนรัตน์ คลิกที่นี่
14 ครูนงเยาว์  บุญสุข คลิกที่นี่
15 ครูนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์ คลิกที่นี่
16 ครูกรรณิกา  เขียวจันทร์ คลิกที่นี่
17 ครูอรสา  สุขสกุล คลิกที่นี่
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353