รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูสุวิทย์  แก้วชื่น คลิกที่นี่
2 ครูลักขณา  อุเทนะพันธุ์ คลิกที่นี่
3 ครูพงษ์นิภา  สืบวงศ์ คลิกที่นี่
4 ครูอมราภัสร์  บุณยสิทธิ์เศวต คลิกที่นี่
5 ครูพรสิน  แสงเพช็ร คลิกที่นี่
6 ครูสมฤดี  แดงแก้ว คลิกที่นี่
7 ครูพิชญ์โสภา  มาลยารม คลิกที่นี่
8 ครูอรนันท์  สวนจันทร์ คลิกที่นี่
9 ครูฟัยรุส  บินดาโอะ คลิกที่นี่
10 ครู Jefferson  A.Alesna คลิกที่นี่
11 ครู Renel Dulagan  Cabilam คลิกที่นี่
12 ครูปภังกร  ธนันณัฐภัค คลิกที่นี่
13 ครูบงกช  จันทร์สุข คลิกที่นี่
14 ครูอาภัสรา  ราษฎร์ธนสกุล คลิกที่นี่
15 ครูวลัยรัตน์  จันเพ็ญ คลิกที่นี่
16 ครูนลินภัสร์  จิตพิบูลย์ คลิกที่นี่
17 ครูอัจฉรา  ฉิมพลัด คลิกที่นี่
18 ครู Shi  Xueyin คลิกที่นี่
19 ครูอรณิชชา  วิริยกิจโกศล คลิกที่นี่
20 ครูวริสา  แวะนามะ คลิกที่นี่
21 ครู Joseph  B.Bonghanoy คลิกที่นี่
22 ครูสุภาวรรณ  มีเสน คลิกที่นี่
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353