รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูพงษ์นิภา  สืบวงศ์ คลิกที่นี่
2 ครูทิพวรรณ  กระดี่ คลิกที่นี่
3 ครูสุวิทย์  แก้วชื่น คลิกที่นี่
4 ครูลักขณา  อุเทนะพันธุ์ คลิกที่นี่
5 ครูอมราภัสร์  บุณยสิทธิ์เศวต คลิกที่นี่
6 ครูพรสิน  แสงเพช็ร คลิกที่นี่
7 ครูจารุวรรณ  โพธิวิจิตร คลิกที่นี่
8 ครูพิชญ์โสภา  มาลยารม คลิกที่นี่
9 นางสมฤดี  แดงแก้ว คลิกที่นี่
10 นางอรนันท์  สวนจันทร์ คลิกที่นี่
11 นายรอสาหลี  เหมหมาน คลิกที่นี่
12 นายฟัยรุส  บินดาโอะ คลิกที่นี่
13 Mr.Jefferson  A.Alesna คลิกที่นี่
14 ครู Renel Dulagan  Cabilam คลิกที่นี่
15 ครูปภังกร  ธนันณัฐภัค คลิกที่นี่
16 ครู Zhang  Yu คลิกที่นี่
17 ครูอาภัสรา  ราษฎร์ธนสกุล คลิกที่นี่
18 ครูสาวิตรี  พนาวสันต์ คลิกที่นี่
19 ครูวลัยรัตน์  จันเพ็ญ คลิกที่นี่
20 ครูนลินภัสร์  จิตพิบูลย์ คลิกที่นี่
21 ครูบงกช  จันทร์สุข คลิกที่นี่
22 ครูอัจฉรา  ฉิมพลัด คลิกที่นี่
23 ครู Shi  Xueyin คลิกที่นี่
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751