รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูปราณีต   เพชรชูวงศ์ คลิกที่นี่
2 ครูพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ คลิกที่นี่
3 ครูราตรี  พุทธทอง คลิกที่นี่
4 ครูวัชรีย์  กิจธิคุณ คลิกที่นี่
5 ครูสุพจน์  ยังรอด คลิกที่นี่
6 ครูวิศวเนตร  เจริญสุข คลิกที่นี่
7 ครูมนุญญา  ทรงเดชะ คลิกที่นี่
8 ครูสุกัญญา  เทพรินทร์ คลิกที่นี่
9 ครูธีราภรณ์  เจริญสุข คลิกที่นี่
10 ครูจารุณี  รักวิจิตร คลิกที่นี่
11 ครูธีรวัฒน์  มิ่งยอด คลิกที่นี่
12 ครูนันท์นภัส  บัวแก้ว คลิกที่นี่
13 ครูวิภาวดี  ธนามิตต์ คลิกที่นี่
14 ครูอุราพร  ชาติวัฒนาธาดา คลิกที่นี่
15 ครูธีรพล  นพพานิช คลิกที่นี่
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353