รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูกัมพล  สังขรัตน์ คลิกที่นี่
2 ครูวิสุทธื์ เพียรเจริญ คลิกที่นี่
3 ครูสมใจ  พิทักษ์ธรรม คลิกที่นี่
4 ครูณัฐติกานต์  ชาวเหนือ คลิกที่นี่
5 ครูวิไล  แก้วทอง คลิกที่นี่
6 ครูโชติมา  แก้วอินทร์ คลิกที่นี่
7 ครูสาวิตรี  แสงงาม คลิกที่นี่
8 ครูทวีศักดิ์  ยังรอด คลิกที่นี่
9 ครูรุ้งศิริ  ไพโรจน์ คลิกที่นี่
10 ครูสมยศ  สิทธิ์ คลิกที่นี่
11 ครูภนิตา  ทวรัตน์ คลิกที่นี่
12 ครูเพ็ญภิลักษณ์  รักษนาเวศ คลิกที่นี่
13 ครูสุชาดา  จิตจำ คลิกที่นี่
14 ครูตรีนุช  สีสวย คลิกที่นี่
15 ครูฉันทนา  คงแป้น คลิกที่นี่
16 ครูสกาวเนตร  เทพสง คลิกที่นี่
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒