รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูพงศ์ศักดิ์  นนทิกาล คลิกที่นี่
2 ครูเรืองรัตน์  นุกูลสุวรรณ คลิกที่นี่
3 ครูกาบแก้ว  มาสุข คลิกที่นี่
4 ครูสายโสภา  ทองสาย คลิกที่นี่
5 ครูประภาศ  คุปต์กาญจนากุล คลิกที่นี่
6 ครูพัทธนันท์  แก้วนพรัตน์ คลิกที่นี่
7 ครูสมทรง  คงจินดามุณี คลิกที่นี่
8 ครูศรัณย์  สุนทรสิงห์ คลิกที่นี่
9 ครูธัญลักษณ์  คูนิอาจ คลิกที่นี่
10 ครูสุจินต์  แก้วประสิทธิ์ คลิกที่นี่
11 ครูเมธี  บุญปลอด คลิกที่นี่
12 ครูนิรมล  คุ่มเคี่ยม คลิกที่นี่
13 ครูอรอุมา  รอดผล คลิกที่นี่
14 ครูกรรณิการ์  หัสรังสี คลิกที่นี่
15 ครูภาวิมล  ศรีทองสุข คลิกที่นี่
16 ครูกานติมา  จิหมัน คลิกที่นี่
17 ครูจันทราพร  คงอาวุธ คลิกที่นี่
18 ครูอติพงศ์  ใบงาม คลิกที่นี่
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353