รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูสมพร  เอียดประพาล คลิกที่นี่
2 ครูสุนีย์  กิตติรัตนสมบัติ คลิกที่นี่
3 ครูพนิดา  รุจิรยศ คลิกที่นี่
4 ครูวโรชา  ขวัญเทียน คลิกที่นี่
5 ครูนภาภรณ์  ปิ่นทอง คลิกที่นี่
6 ครูลักขณา  ชำนิธุระการ คลิกที่นี่
7 ครูวารี  ผอมภักดี คลิกที่นี่
8 ครูพัชรีภรณ์  สิริสงกรานต์ คลิกที่นี่
9 ครูวไลลักษณ์  จารุวรรณโน คลิกที่นี่
10 ครูชญาภา  สังข์ทอง คลิกที่นี่
11 ครูรวิกานต์  อีชะโรจน์ คลิกที่นี่
12 ครูจาริณี  เนียมเกต คลิกที่นี่
13 ครูสิรภัทร  ปิ่นทอง คลิกที่นี่
14 ครูทรงภพ  เทพโอสถ คลิกที่นี่
15 ครูสุอัญชุลี  ทองนอก คลิกที่นี่
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751