รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ฐานข้อมูล Bookmark
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark | WinSCP | AccessRuntime
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
:: ภาษาไทย ::
ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 ครูวโรชา  ขวัญเทียน คลิกที่นี่
2 ครูสุนีย์  กิตติรัตนสมบัติ คลิกที่นี่
3 ครูพนิดา  รุจิรยศ คลิกที่นี่
4 ครูลักขณา  ชำนิธุระการ คลิกที่นี่
5 ครูสมพร  เอียดประพาล คลิกที่นี่
6 ครูนภาภรณ์  ปิ่นทอง คลิกที่นี่
7 ครูวารี  ผอมภักดี คลิกที่นี่
8 ครูพัชรีภรณ์  สิริสงกรานต์ คลิกที่นี่
9 ครูชญาภา  สังข์ทอง คลิกที่นี่
10 ครูรวิกานต์  อีชะโรจน์ คลิกที่นี่
11 ครูจาริณี  เนียมเกตุ คลิกที่นี่
12 ครูสิรภัทร  ปิ่นทอง คลิกที่นี่
13 ครูทรงภพ  เทพโอสถ คลิกที่นี่
14 ครูสุอัญชุลี  ทองนอก คลิกที่นี่
:: คณิตศาสตร์ ::
:: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
:: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: ภาษาต่างประเทศ ::
:: สุขศึกษาและพลศึกษา ::
:: ศิลปะ ::
:: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353