รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือบริหารงานวิชาการ 2564
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ OIT
 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

คู่มือการให้บริการ  (บท)
 
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353