บุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

:: หมวดภาษาไทย ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นายสมพร  เอียดประพาล คลิกที่นี่
2 นางสุนีย์  กิตติรัตนสมบัติ คลิกที่นี่
3 นางพนิดา  รุจิรยศ คลิกที่นี่
4 นางสาววโรชา  ขวัญเทียน คลิกที่นี่
5 นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง คลิกที่นี่
6 นางลักขณา  ชำนิธุระการ คลิกที่นี่
7 นางสาวปฤษณา  แจ้มแจ้ง คลิกที่นี่
8 นางวารี  ผอมภักดี คลิกที่นี่
9 นางพัชรีภรณ์  สิริสงกรานต์ คลิกที่นี่
10 นางวไลลักษณ์  จารุวรรณโน คลิกที่นี่
11 นางชญาภา  สังข์ทอง คลิกที่นี่
12 นางสาวรวิกานต์  อีชะโรจน์ คลิกที่นี่
13 นางสาวรวิกานต์  อีชะโรจน์ คลิกที่นี่
14 นางสาวจาริณี  เนียมเกต คลิกที่นี่

:: หมวดคณิตศาสตร์ ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นางสุกัญญา  เทพรินทร์ คลิกที่นี่
2 นางมารศรี  ชาญกล คลิกที่นี่
3 นายวิศวเนตร  เจริญสุข คลิกที่นี่
4 นางนงเยาว์  มนต์ประสาธน์ คลิกที่นี่
5 นางสาวปราณีต   เพชรชูวงศ์ คลิกที่นี่
6 นางเฉลา  รัตนะ คลิกที่นี่
7 นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ คลิกที่นี่
8 ว่าที่ ร.ต.หญิงราตรี  พุทธทอง คลิกที่นี่
9 นางจรัสศรี  ตันจะโร คลิกที่นี่
10 นายณัทพล  ศักดิรัตน์ คลิกที่นี่
11 นางมนุญญา  ทรงเดชะ คลิกที่นี่
12 นางธีราภรณ์  เจริญสุข คลิกที่นี่
13 ว่าที่ ร.อ.สุพจน์  ยังรอด คลิกที่นี่
14 นางเกวลิน  ไชยสวัสดิ์ คลิกที่นี่
15 นางวัชรีย์  กิจธิคุณ คลิกที่นี่
16 นางจารุณี  รักวิจิตร คลิกที่นี่
17 นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด คลิกที่นี่

:: หมวดวิทยาศาสตร์ ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นางสาวกวิยา  พร้อมมูล คลิกที่นี่
2 นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ คลิกที่นี่
3 นางฐานิดา  สุวรรณโชติ คลิกที่นี่
4 นายวิสุทธื์   เพียรเจริญ คลิกที่นี่
5 นายกัมพล  สังขรัตน์ คลิกที่นี่
6 นางณัฐติกานต์  ขำทิพย์ คลิกที่นี่
7 นายฐิติวัฒน์  โสภาริพันธ์ คลิกที่นี่
8 นายเสรี  วรสิทธิกร คลิกที่นี่
9 นายสุทัศน์  เล่งน้อย คลิกที่นี่
10 นายอดุลย์  สีหมัด คลิกที่นี่
11 นางสาวสมใจ  พิทักษ์ธรรม คลิกที่นี่
12 นายสมชาย  ยอดมุณี คลิกที่นี่
13 นางวิไล  แก้วทอง คลิกที่นี่
14 นายสมยศ  สิทธิ์ คลิกที่นี่
15 นางอัจฉรา  คงศิริ คลิกที่นี่
16 นางนิตยา  เจยาคม คลิกที่นี่
17 นางโชติมา  แก้วอินทร์ คลิกที่นี่
18 นางสาวสาวิตรี  แสงงาม คลิกที่นี่
19 นายทวีศักดิ์  ยังรอด คลิกที่นี่
20 นางสาวรุ้งศิริ  ไพโรจน์ คลิกที่นี่

:: บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์ คลิกที่นี่
2 นางสาวสายโสภา  ทองสาย คลิกที่นี่
3 นางชนม์ชนก  ชูสวัสดิ์ คลิกที่นี่
4 นางสาวตรีชฎา  ใหม่วัด คลิกที่นี่
5 นางสาวสิริพรรณ  นิลพันธ์ คลิกที่นี่
6 นายพงศ์ศักดิ์  นนทิกาล คลิกที่นี่
7 นางภาวิมล  ศรีทองสุข คลิกที่นี่
8 นางเรืองรัตน์  นุกูลสุวรรณ คลิกที่นี่
9 นางมณฑา  พันธุ์ชนะ คลิกที่นี่
10 นางกาบแก้ว  มาสุข คลิกที่นี่
11 นางสาวพัทธนันท์  แก้วนพรัตน์ คลิกที่นี่
12 ว่าที่ ร.ท.ประภาศ  คุปต์กาญจนากุล คลิกที่นี่
13 นางสาวสมทรง  คงจินดามุณี คลิกที่นี่
14 นางสาวปุญญาพร  ภาระบุญ คลิกที่นี่
15 นายศรัณย์  สุวรรณสิงห์ คลิกที่นี่
16 นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ คลิกที่นี่
17 นายเมธี  บุญปลอด คลิกที่นี่

:: หมวดภาษาต่างประเทศ ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์ คลิกที่นี่
2 นางจริยา  ปรางสุวรรณ คลิกที่นี่
3 นางสาวจารี  ทองชนะ คลิกที่นี่
4 นางสุนันทา  สพโชค คลิกที่นี่
5 นางพิมพาพร  ยอดมณี คลิกที่นี่
6 นางยุพิน  เหมือนกู้ คลิกที่นี่
7 นางสาวซูฮานา  สมจารี คลิกที่นี่
8 นางสุพรรณี  ศิริกุล คลิกที่นี่
9 นางสาวทิพวรรณ  กระดี่ คลิกที่นี่
10 นายสุวิทย์  แก้วชื่น คลิกที่นี่
11 นางสาวรพินท์นิภา  ขุนทอง คลิกที่นี่
12 นางสาวลักขณา  อุเทนะพันธุ์ คลิกที่นี่
13 นางบุญทิพย์  สังข์สุวรรณ คลิกที่นี่
14 นางอมราภัสร์  บุณยสิทธิ์เศวต คลิกที่นี่
15 นางพรสิน  แสงเพช็ร คลิกที่นี่
16 นางจารุวรรณ  โพธิวิจิตร คลิกที่นี่
17 นางอรนันท์  สวนจันทร์ คลิกที่นี่
18 นางสาวพิชญ์โสภา  มาลยารม คลิกที่นี่
19 นางสมฤดี  แดงแก้ว คลิกที่นี่

:: หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นายไพบูลย์  เม่งช่วย คลิกที่นี่
2 นายสุภัทร  ประพฤติ คลิกที่นี่
3 นายจรัส  ปิ่นทอง คลิกที่นี่
4 นางอนงค์  ณ นวล คลิกที่นี่
5 นายประวิตร  ศรีสุวรรณ คลิกที่นี่
6 นายประพันธ์  จันทะสะเร คลิกที่นี่
7 นางเอมอร  หงษ์ทอง คลิกที่นี่
8 นายสมศักดิ์  ศรีลาย คลิกที่นี่
9 นางสาวอาภรณ์  กิ้มเอ้า คลิกที่นี่

:: หมวดศิลปศึกษา ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร คลิกที่นี่
2 นายสากล  สืบวงศ์ คลิกที่นี่
3 นางจิรฐา  เทพรัตน์ คลิกที่นี่
4 นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย คลิกที่นี่
5 นางชุติมา  ศิริประภา คลิกที่นี่
6 นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม คลิกที่นี่
7 นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ คลิกที่นี่
8 นางสาวเบญญาภา  ภักดี คลิกที่นี่
9 นายณัฏฐ  สวัสดี คลิกที่นี่

:: หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นางสาวนงเยาว์  บุญสุข คลิกที่นี่
2 นายสุลาภ  บัวชื่น คลิกที่นี่
3 นางภัสราพร  บุญศิริ คลิกที่นี่
4 นางสาวใจดี  ดิษโสภา คลิกที่นี่
5 นายจำลอง  ฉุ้นประดับ คลิกที่นี่
6 นางสาววรรณา  สุวรรณมณี คลิกที่นี่
7 นางสาวรัตนา  ไพโรจน์ภักดิ์ คลิกที่นี่
8 นางปัทมาพร  ชูช่วย คลิกที่นี่
9 นางสาววรรณา  ซุ่นซิ่ม คลิกที่นี่
10 นางอโนรัตน์  หวานสนิท คลิกที่นี่
11 นางถนอม  เทียนรัตน์ คลิกที่นี่
12 นางกนกกร  ศรีวรรณ คลิกที่นี่
13 นางทิวาพร  อังศุกาญจนกุล คลิกที่นี่
14 นางปราณิสา  สวัสดี คลิกที่นี่
15 นางสาวตาณวี  สุวรรณมาลา คลิกที่นี่

:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นางนงคราญ  ขันติกุลานนท์ คลิกที่นี่
2 นางอารม  ชาตะวิทยากูล คลิกที่นี่
3 นางอมร  เส้งเซ่ง คลิกที่นี่
4 นางพัชรี  ชาตะวิทยากูล คลิกที่นี่
5 นายประเวศ  บุญราศรี คลิกที่นี่

:: ครููอัตราจ้างและครูต่างชาติ ::

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดาวน์โหลด
1 นายฉัตรชัย  ชัยพรพิพัฒน์ คลิกที่นี่
2 นางสาวจุไรรัตน์  มัดผิน คลิกที่นี่
3 นางสาวศันสนีย์  โยมา คลิกที่นี่
4 นางสาววรัญญา  แสงจันทร์ คลิกที่นี่
5 นางสาวบุษกรณ์  กิ้มเส้ง คลิกที่นี่
6 นางสาวกัชชลา  อุทัยสินธุเจริญ คลิกที่นี่
7 นายรอสาหลี  เหมหมาน คลิกที่นี่
8 นางสาวพรชนก  ประเสริฐ คลิกที่นี่
9 นางสาวศิริวรรณ  ดวงจันทร์ คลิกที่นี่