การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช"
  ผลการเเข่งขันระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
1. ด.ช.สุริยา  รัตนมณี ชั้นม.3/2   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
  2 ด.ญ.พรรัตน์  ภูมี ม.2/1 และ ด.ญ.นววรรณ  อุ่นแดง ม.3/11   ได้รับรางวัลพิเศษระดับชั้น ม.ต้น

  ผลการเเข่งขันระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
1. นายนวพล  หมัดสุเด็น ม.5/3   ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นม.ปลาย
  2. นางสาวฐิติกานต์  ยัคพันธ์  ได้รับรางวัลพิเศษระดับชั้น ม.ปลาย