ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

รายการประกอบการมอบตัว

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๔

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๑

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๔

รายการประกอบการมอบตัว

ห้องที่ใช้ในการมอบตัว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือก

ประกาศ ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ
ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และม.๔

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMA

วารสารนวมินท์
ประจำเดือนตุลาคม ๖๑ - มีนนาคม ๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบติงานข้าราชกาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

คำชี้แจงและแบบประเมินผล
การปฏิบติงานข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

คลิก ดาวน์โหลด

สรุปผลการแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ จ.ตรัง"

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดย นางธีราภรณ์   เจริญสุข

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

Bookmark

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ข่าวทั้งหมด