ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่
ธุรการงานพัสดุ

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตารางเรียนชั้น ม.๑

ตารางเรียนชั้น ม.๒

ตารางเรียนชั้น ม.๓

ตารางเรียนชั้น ม.๔

ตารางเรียนชั้น ม.๕

ตารางเรียนชั้น ม.๖

วารสารนวมินท์
ประจำเดือนตุลาคม ๖๑ - มีนนาคม ๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบติงานข้าราชกาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

คำชี้แจงและแบบประเมินผล
การปฏิบติงานข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดย นางธีราภรณ์   เจริญสุข

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

Bookmark

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ข่าวทั้งหมด