ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ครูภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ครูภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น กิจกรรมเดิน-วิ่ง

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

Bookmark

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark

บทเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยนายธวัชชัย  สายอ๋อง ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปี 2560

ข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน