ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และม.๔

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMA

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบติงานข้าราชกาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

คำชี้แจงและแบบประเมินผล
การปฏิบติงานข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

สรุปผลการแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ จ.ตรัง"

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดย นางธีราภรณ์   เจริญสุข

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

Bookmark

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark

บทเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยนายธวัชชัย  สายอ๋อง ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปี 2560

ข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน