ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

Bookmark

ใบสมัครโครงการ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อการกุศล

Bookmark

รายละเอียดโครงการ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อการกุศล

Bookmark

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
โดย นางสาววรรณา   สุวรรณมณี

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
โดย นางภัสราพร  บุญศิริ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
โดย นางลักขณา  ชำนิธุระการ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง พัฒนาการภูมิภาคของโลก
โดย นางสาวปุญญาพร  ภาระบุญ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โดย นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดย นางสาวนงเยาว์   บุญสุข

ข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน