นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
นายวัฒนา  ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
นางเพ็ญศรี นิสโร
นางเพ็ญศรี   นิสโร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายสมบัติ ธรรมทินนะ
นายสมบัติ  ธรรมทินนะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   
นายทรงยศ เพชรกาญจน์
นายทรงยศ  เพชรกาญจน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ
นายฮาหรุน เหมมาน
นายฮาหรุน  เหมมาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป