ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

เกียรติบัตร งานนวมินท์วิชาการ
ประจำปี 2561

คลิก ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชากา
ปีการศึกษา 2560

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษและครูภาษาจีน

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักการภารโรง

คลิก ดาวน์โหลด

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ
ครูสุภัทร ประพฤติ วันที่ 3 พ.ย. 2560

คลิก ดาวน์โหลด

QR Code นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษา (YC NMT)

คลิก ดาวน์โหลด

ฟอร์มรายงานขอซื้อเฉพาะเจาะจง

คลิก ดาวน์โหลด

ฟอร์มอนุมัติพัสดุใหม่

คลิก ดาวน์โหลด

แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

เอกสารเบิกเงินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
บันทึกการเยี่ยมบ้าน | รายงานการเดินทาง

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark