ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ครูภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น กิจกรรมเดิน-วิ่ง

การรับสมัครนอกสถานที่และการรับเสื้อ

รายชื่อผู้สมัครวิ่งฟันรัน ระบบออนไลน์

Bookmark

ใบสมัครออนไลน์โครงการ เดิน-วิ่ง
มินิมาราธอน สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด

Bookmark

รายละเอียดโครงการ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อการกุศล

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

Bookmark

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
โดย นางสาววรรณา   สุวรรณมณี

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
โดย นางภัสราพร  บุญศิริ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
โดย นางลักขณา  ชำนิธุระการ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง พัฒนาการภูมิภาคของโลก
โดย นางสาวปุญญาพร ภาระบุญ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โดย นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดย นางสาวนงเยาว์   บุญสุข

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี  SQRQCQ
โดย นางเกวลิน  ไชยสวัสดิ์

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศ ผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษาฯ และครูภาษาอังกฤษ

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ชั้น ม.๑ ประเภท รับนักเรียนรอบที่สอง

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ชั้น ม.๔ ประเภท รับนักเรียนรอบที่สอง

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน, ครูภาษาอังกฤษ และครูสังคมฯ

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และม.๔

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และม.๔

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียน SMA
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียน SME
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ฟอร์มวิชาการ

คลิก ดาวน์โหลด

ผลการโหวต "ครูดีที่หนูรัก"
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิก ดาวน์โหลด

ปฏิทินการรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าพิเศษ
ด้านวิชาการ

คลิก ดาวน์โหลด

แจ้งวันประชุมครูและผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คลิก ดาวน์โหลด

เกียรติบัตร งานนวมินท์วิชาการ
ประจำปี 2561

คลิก ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชากา
ปีการศึกษา 2560

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาอังกฤษและครูภาษาจีน

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักการภารโรง

คลิก ดาวน์โหลด

การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ
ครูสุภัทร ประพฤติ วันที่ 3 พ.ย. 2560

คลิก ดาวน์โหลด

QR Code นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษา (YC NMT)

คลิก ดาวน์โหลด

ฟอร์มรายงานขอซื้อเฉพาะเจาะจง

คลิก ดาวน์โหลด

แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียน