ผลงานครู

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางธีราภรณ์  เจริญสุข
บทคัดย่อเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา โดย นางสาววรรณา  สุวรรณมณี
บทคัดย่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน โดย นางภัสราพร  บุญศิริ
บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดย นางลักขณา  ชำนิธุระการ
บทคัดย่อเรื่อง พัฒนาการภูมิภาคของโลก โดย นางสาวปุญญาพร  ภาระบุญ
บทคัดย่อเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด
บทคัดย่อรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดย นางสาวนงเยาว์   บุญสุข
เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ ครูสุภัทร ประพฤติ วันที่ 3 พ.ย. 2560
เว็บบล็อค คุณครูศิริพรรณ  รักร่วม
 

ผลงานนักเรียน

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช" วันที่ 9 ส.ค. 2561
นายธัชพล  ไชยกูล ม.4/8 แผนภาษาญี่ปุ่น ชนะเลิศตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8
นายธีรเวช  พุทธวงศ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒
นายศักดิพงศ์  เย็นใจ ได้คะแนนอันดับ 1 ในจังหวัดสงขลา ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 30