ระดับ จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 12 265 252 517
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 14 286 298 584
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 14 268 291 559
รวม 40 819 841 1660
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 10 120 185 305
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 12 108 228 336
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 12 120 276 396
รวม 34 348 689 1037
 
รวมทั้งสิ้น 74 1167 1530 2697