จำนวนบุคลากรครูในโรงเรียน
ลำดับ ฝ่าย/งาน/กลุ่ม ชาย หญิง รวม
1 ฝ่ายบริหาร - 1 1
2 ภาษาไทย      
3 คณิตศาสตร์      
4 วิทยาศาสตร์      
5 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม      
6 ภาษาต่างประเทศ      
7 สุขศึกษาและพลศึกษา      
8 ศิลปศึกษา      
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
  - อุตสาหรกรรม      
  - เกษตรกรรม      
  - พาณิชกรรม      
  - คหกรรม -    
  - คอมพิวเตอร์ 1    
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
รวม