.....โครงสร้างของพอลิเมอร์.....  

 

            สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  ขึ้นกับโครงสร้างของโมเลกุลที่เกิดหน่วยเล็ก ๆ  ของมอนอเมอร์ว่าต่อเชื่อมกันเป็นอย่างไร 

โครงสร้างของพอลิเมอร์  แบ่งเป็น 3 แบบ  ดังนี้

 

        . พอลิเมอร์แบบเส้น  (Chain  length polymer)

 

       ความหนาแน่นสูง bp สูง แข็ง ขุ่น เหนียว

 

            เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์  สร้างพันธะโคเวเลนต์ยึดกันเป็นสายโซ่ยาว  ประกอบด้วยมอนอเมอร์เฉลี่ย  50  หน่วยถึง

500  หน่วย เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์  พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและพอลิแอทิลีนเทเรฟทาเลต  พอลิเอร์แบบเส้นจะพบโซ่

พอลิเมอร์เรียงชิดกันากว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ  จึงมีความหนาแน่น  และจุดหลอมเหลวสูง  มีลักษณะแข็ง   ขุ่นเหนียวกว่าโครงสร้าง

อื่นๆ

 

    ตัวอย่าง

            PVC (พอลิไวนิลคลอไรด์)   PS (พอลิสไตรีน)   PE ( พอลิเอทิลีน)  

 

 

        . พอลิเมอร์แบบกิ่ง  (Branched polymer)

 

       ความหนาแน่นต่ำ  bp ต่ำ ยืดหยุ่น คืนรูปได้

 

            เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ยึดกันแตกกิ่งก้านสาขา มีทั้งโซ่สั้นและโซ่ยาว  กิ่งที่แตกออกจากพอลิเมอร์ของโซ่หลักทำให้ไม่

สามารถจัดเรียงโซ่พอลิเมอร์ให้ชิดกันได้มาก  พอลิเมอร์แบบกิ่งจึงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้  ความเหนียวต่ำ

โครงสร้างเปลี่ยนรูป ได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น กล่าวคือ  เมื่อร้อนจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว

 

    ตัวอย่าง

         PE (พอลิเอทิลีน) ชนิดความหนาแน่นต่ำ  

 

 

        . พอลิเมอร์แบบร่างแห  (Cross-linking polymer)

 

      แข็ง ไม่ยืดหยุ่น  

 

            เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ต่อเชื่อมกันเป็นร่างแห  พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความแข็งแกร่งและเปราะหักง่าย 

    ตัวอย่าง

            เบกาไลต์  เมลามีนใช้ทำถ้วยชาม