Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา ถนอมศักดิ์


ประชาสัมพันธ์

  • Picture 5

ข่าวสาร
 เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ ครูสุภัทร ประพฤติ  รายละเอียด
 การพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปแกรม Adobe Dreamweaver  รายละเอียด
 QR Code นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (YC NMT)  รายละเอียด
 ฟอร์มรายงานขอซื้อเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด
 ฟอร์มอนุมัติพัสดุใหม่  รายละเอียด
 แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียน  รายละเอียด
 ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  รายละเอียด
 เอกสารประกอบการเบิกเงินโครงการเยี่ยมบ้าน
  ต้นแบบ บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน  |  รายงานการเดินทาง
 ประกาศผล เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ  รายละเอียด
 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุและนักการภารโรง  รายละเอียด
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาแนะแนวและครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาแนะแนวและครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ที่สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทต่างๆ
      - ม.๔ ประเภททั่วไป  รายละเอียด
      - ม.๔ ประเภทโควต้า (ม.๓ เดิม)  รายละเอียด
 บทคัดย่อ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา  ว่าที่ร.ต.หญิงราตรี  พุทธทอง ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
  รายละเอียด

ข่าวทั้งหมด