Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา ถนอมศักดิ์


เมนูหลัก
ประชาสัมพันธ์

  • Picture 5

ข่าวสาร
 การพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปแกรม Adobe Dreamweaver  รายละเอียด
 QR Code นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (YC NMT)  รายละเอียด
 ฟอร์มรายงานขอซื้อเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด
 ฟอร์มอนุมัติพัสดุใหม่  รายละเอียด
 แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียน  รายละเอียด
 ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  รายละเอียด
 เอกสารประกอบการเบิกเงินโครงการเยี่ยมบ้าน
  ต้นแบบ บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน  |  รายงานการเดินทาง
 ประกาศผล เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ  รายละเอียด
 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุและนักการภารโรง  รายละเอียด
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาแนะแนวและครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาแนะแนวและครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ที่สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทต่างๆ
      - ม.๔ ประเภททั่วไป  รายละเอียด
      - ม.๔ ประเภทโควต้า (ม.๓ เดิม)  รายละเอียด
 บทคัดย่อ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา  ว่าที่ร.ต.หญิงราตรี  พุทธทอง ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ที่สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทต่างๆ
      - ม.๑ ประเภททั่วไป  รายละเอียด
      - ม.๑ ประเภทเขตพื้นที่บริการ  รายละเอียด
      - ม.๑ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  รายละเอียด
      - ม.๑ สำรอง  รายละเอียด
 ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาญี่ปุ่น และวิชาแนะแนว  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.๑  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.๔  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบความสามารถพิเศษ ม.๑ และม.๔  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ ม.๑  รายละเอียด
 ยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ SMA ระดับชั้น ม.๔  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ SME ระดับชั้น ม.๑  รายละเอียด
 ข้อมูลการรับนักเรียน ม.๑ และม.๔  รายละเอียด
 ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ SME และ SMA  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.3 เดิม  รายละเอียด
 ผลการโหวต "ครูดีที่หนูรัก ประจำปี ๒๕๖๐" รายละเอียด
 ผลการประกวด "คำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๐" ประจำโรงเรียนนวทราชูทิศ ทักษิณ ดาวน์โหลด
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) ดาวน์โหลดข้อมูล
 ประชุมนวมินท์ ๕ ภูมิภาค ดาวน์โหลดข้อมูล
 ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขันเปตอง "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด ข้อมูล ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2560
 รายละเอียดนิทรรศการ "นวมินท์วิชาการ" ดาวน์โหลด

ข่าวทั้งหมด

 
ข่าวการศึกษา