Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา ถนอมศักดิ์


จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรครูในโรงเรียน
ลำดับ ฝ่าย/งาน/กลุ่ม ชาย หญิง รวม
1 ฝ่ายบริหาร 4 1 5
2 ภาษาไทย 1 14 15
3 คณิตศาสตร์ 6 14 20
4 วิทยาศาสตร์ 11 12 23
5 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 4 14 18
6 ภาษาต่างประเทศ 1 24 25
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 4 10
8 ศิลปศึกษา 3 5 8
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
  - อุตสาหรกรรม 3 3 6
  - เกษตรกรรม 3 3 6
  - พาณิชกรรม 1 4 5
  - คหกรรม - 7 7
  - คอมพิวเตอร์ 1 7 8
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 6
รวม 44 118 162