ปฏิทินกิจกรรมเดือน สิงหาคม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1-2 ส.ค. 59 - ติว GAT PAT ม.6 โรงเรียน วิชาการ
1-8 ส.ค. 59 - กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียน กลุ่มสาระสังคมฯ
3 ส.ค. 59 - มอบเกียรติบัตรนักเรียนธรรมศึกษา โรงเรียน กิจการนักเรียน
3-4 ส.ค. 59 - ประชุมสัมมนาผู้นำนักเรียน สวนประวัติศาสตร์ กิจการนักเรียน
3-4 ส.ค. 59 - ติว GAT PAT โอสถสภา ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลฯ
วิชาการ
4 ส.ค. 59 - เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ศาลากลางจังหวัด กิจการนักเรียน
5 ส.ค. 59 - แข่งขันประกวดร้องเพลงประสานเสียงฯ โรงเรียน โรงเรียน/เขตพื้นที่
6 ส.ค. 59 - หัวหน้ากลุ่มสาระร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สตูล วิชาการ
7 ส.ค. 59 - ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
10 ส.ค. 59 - กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โรงเรียน กิจการนักเรียน เรียนคาบ 40 นาที
11 ส.ค. 59 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาฯ "กิจกรรมเครื่องหมายคนดี" โรงเรียน กิจการนักเรียน/
บริหารทั่วไป
เรียนคาบ 40 นาที
15 ส.ค. 59

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียน โรงเรียน กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 59 - ศูนย์ศิลปะจัดอบรมครูศิลปะสงขลา โรงเรียน วิชาการ
17 ส.ค. 59 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พานักเรียน SME, SMA ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ มอ. วิชาการ
19 ส.ค. 59 - กิจกรรมหนุมาน ชาญสมร ละครโจหลุยส์ โรงเรียน วิชาการ
20 ส.ค. 59 - Meeting Classroom ม.3, ม.6 โรงเรียน กิจการนักเรียน
21 ส.ค. 59 - สนามสอบ ก.พ. (ภาค ก.) โรงเรียน
24-26 ส.ค. 59 - กรีฑาจังหวัด สนามจิระนคร
29 ส.ค. 59 - ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียน วิชาการ