Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา ถนอมศักดิ์


โปรแกรม

WinSCP โปรแกรม WinSCP
โปรแกรมรับ-ส่งไฟล์ ระหว่างเครื่องในโปรโตคอล SFTP FTP หรือ SCP ดาวน์โหลด
 โปรแกรม Access Database Engine 2010
โปรแกรมปรับฐานข้อมูลโปรแกรม Bookmark ให้รองรับฐานข้อมูล Office 2010 ดาวน์โหลด
WinSCP โปรแกรม Bookmark
โปรแกรมคีย์คะแนน และประเมินผล ดาวน์โหลด