รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต

พลเมืองดี 2566

เอกสารประกอบการอบรม
 1. อปธช.
 2. การปฏิรูปสถานศึกษาสร้างพลเมืองดีพัฒนาชาติ (ปสพช.)   พ.ศ.2566
 3. การเตรียมความพร้อม ในการประชุมปฏิบัติการ  (Preparation Workshop.)โครงการ ปฏิรูป สถานศึกษา สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.) 2566
 4. โครงการ การประชุมปฏิบัติการ ปฏิรูปสถานศึกษา สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.)
 5. 7 ภารกิจ (Mission:M.) สำคัญที่ต้องเริ่มดำเนินการในโครงการปฏิรูปสถานศึกษา สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ(ปสพช.) พ.ศ.2566
 6. สโมสรสร้างพลเมืองดี
 7. อุดมการปฏิรูปการมัธยมศึกษาพัฒนาชาติไทย
 8. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 60
 10. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 11. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
 12. อุดมการณ์ปฏิรูปการมัธยมศึกษา
 13. สโมสรสร้างพลเมืองดี
 14. ธนาคารพลเมืองดี
สื่อที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานงานเพื่อการปฏิรูป (OR)
 • ผู้ประสานงาน
 • [C.1] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ยุทธศาสตร์การศึกษา
 • [C.2] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ระบบการบริหารงานวิชาการ
 • [C.3] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ระบบการบริหารงานบุคคล และด้าน กฎหมาย
 • [C.4] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน สินทรัพย์ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
 • [C.5] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • [C.6] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา(Stakeholders:S.)
 • [C.7] กลุ่ม. รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน วิเทศสัมพันธ์
คลิปการนำเสนอ
 
 
 
 
 
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -