รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  รายละเอียดการรับนักเรียนชั้น ม.๑ SME และม.๔ SMA

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม

  ตารางการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑

  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.๑-๓

  กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

  กิจกรรมติว O-net นักเรียนชั้น ม.๖
   
     
     
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333751  โทรสาร 074-333802
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓