รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
D
  ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

  แนวทางการปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  รายชื่อมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (SME)

  รายชื่อมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (SMA)

  รายการและเกณฑ์การประเมินความสามารถพิเศษด้านดนตรี
 
  - กำหนดการมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  - รายละเอียดการมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.1

  - แผนผังห้องสอบ ชั้น ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4

  - แผนผังห้องสอบ ชั้น ม.4

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่


  - แบบรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ SME และ SMA ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 SME
  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 SMA


  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

  ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4

  แบบคำนวณคุณสมบัติการยื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SME ชั้นม.1

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  - รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ

  - ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - แบบสรุปการเยี่ยมบ่านนักเรียน
  - ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
     
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  

  5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
 
     
ประจำเดือน เมษายน 2564  

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

  - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ตรวจสอบข้อมูลที่นี่


  - แบบรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ SME และ SMA ปีการศึกษา 2564

  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 SME
  - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 SMA


  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 24-28 เม.ย. 64

  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

  ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนม.1 และม.4

  จดหมายข่าววันที่ 8 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  แบบคำนวณคุณสมบัติการยื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

  จดหมายข่าววันที่ 6 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SME ชั้นม.1
  - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 2 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1

  2 เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 1 เม.ย. 2564 ฉบับที่ 1
     
ประจำเดือน มีนาคม 2564  
   
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SME ชั้นม.1

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียน SMA ชั้นม.4

  จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

   - จดหมายข่าววันที่ 29 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

   - ภาพกิจกรรม

  จดหมายข่าววันที่ 23 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 2

  จดหมายข่าววันที่ 22 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 17 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1

  จดหมายข่าววันที่ 16 มี.ค. 2564 ฉบับที่ 1
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  

 
   
 
ข่าวสาร-การศึกษา
 
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353