รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
วิสัยทัศน์ (Vision)
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่าย
   4. ส่งเสริมละพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
   6. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
   7. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   8. นำระบบการนิเทศ มาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
   9. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะเพื่อการประกอบอาชีพตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
เป้าประสงค์ (Goals)
   ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทย การยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายดี วจีงาม เป็นวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ (Strategies)
  กลยุทธ์ โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 รักษ์ศักดิ์ศรี นวมินท์สง่างาม
กลยุทธ์ที่ 2 มีคุณธรรม นวมินท์มีสุข
กลยุทธ์ที่ 3 นำวิชาการ นวมินท์เป็นหนึ่ง
กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชดำริ นวมินท์เดินตามรอยพ่อ
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -