รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
นายกิตติ์ภูมิ คงศรี
นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
     


นางกาญจนา  ตุละ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
 


นางสาวกุลธิดา  วงศ์วาทยากร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
     


นายนิมิตร  สุทธิโพธิ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
 


นางสาวสุจินต์  การ่อแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารบุคคล
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
     
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -