รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
นายกิตติ์ภูมิ คงศรี
นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
   


นางสาวธันย์รดา  เนติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงานวิชาการ
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล


นางสาวไวริญ  พยุงเกียรติคุณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
   


นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล


นายวัชระ  ดีเอียด
รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล
   
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353