รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6
ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2564

    ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้กำหนดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
    ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา (Pay in Slip) ชำระผ่านMobile banking หรือเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564
    หมายเหตุ กรณีผู้ปกครองมีความจำเป็นที่ไม่สามารถชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ปกครองแจ้งเหตุผลและความจำเป็นได้ที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โทร. 088-7885537
    ประกาศการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียด


    ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับ ม.1 - ม.6


  ม.1  --> คลิก
  ม.2  --> คลิก
  ม.3  --> คลิก
  ม.4  --> คลิก
  ม.5  --> คลิก
  ม.6  --> คลิก


 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353