รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
วิสัยทัศน์
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุข
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่าย
   4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
   6. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
   7. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   8. นำระบบการนิเทศมาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
   ผู้เรียนมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษิตริย์ ดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมโลกอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353