รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
วิสัยทัศน์ (Vision)
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่าย
   4. ส่งเสริมละพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
   6. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
   7. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   8. นำระบบการนิเทศ มาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
   9. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะเพื่อการประกอบอาชีพตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
เป้าประสงค์ (Goals)
   ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทย การยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายดี วจีงาม เป็นวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ (Strategies)
  กลยุทธ์ โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 รักษ์ศักดิ์ศรี นวมินท์สง่างาม
กลยุทธ์ที่ 2 มีคุณธรรม นวมินท์มีสุข
กลยุทธ์ที่ 3 นำวิชาการ นวมินท์เป็นหนึ่ง
กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชดำริ นวมินท์เดินตามรอยพ่อ
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353