รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางธีราภรณ์  เจริญสุข

บทคัดย่อเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา โดย
นางสาววรรณา  สุวรรณมณี

บทคัดย่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน โดย
นางภัสราพร  บุญศิริ

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดย
นางลักขณา  ชำนิธุระการ

บทคัดย่อเรื่อง พัฒนาการภูมิภาคของโลก โดย นางสาวปุญญาพร  ภาระบุญ

บทคัดย่อเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด

บทคัดย่อรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดย นางสาวนงเยาว์  บุญสุข

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ ครูสุภัทร ประพฤติ วันที่ 3 พ.ย. 2560

เว็บบล็อค คุณครูศิริพรรณ  รักร่วม
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353