รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
ความเป็นมา ประวัติความเป็นมาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะแด่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพุทธศักราช 2530 เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528 และในวันที่ 1 กันยายน 2528 ย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายไปใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532
ที่่ตั้ง ที่ตั้งโรงเรียน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตั้งอยู่เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากห้าแยกบ้านน้ำจาย ประมาณ 900 เมตร และอยู่ห่างจากทะเลสาบสงขลาด้านเกาะยอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองและศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร
      ทิศเหนือ...............จรดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
      ทิศใต้...................จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และสถานีขนส่งจังหวัด
      ทิศตะวันออก.........จรดทางหลวงท้องถิ่น (ถนน 30 เมตร)
      ทิศตะวันตก...........จรดศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา
ตราโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน
    ตราพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลม รองรับด้วยโมลี 2 ชั้น มีชื่อ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ภายในผืนโบว์
ตราประจำโรงเรียน
ต้นไม้และดอกไม้ ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน
   ต้นและดอกราชพฤกษ์
ตราประจำโรงเรียน
สี สีประจำโรงเรียน
   สีน้ำเงินขาบ หมายถึง สีประจำราชวงศ์จักรี
   สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งตรงกับวันจันทร์
ตราประจำโรงเรียน
 
   พลเมืองดี 2566
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353