รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล์
   


นางสาวธันย์รดา  เนติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงานวิชาการ
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล์


นางสาวไวริญ  พยุงเกียรติคุณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล์
   


นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล์


นายวัชระ  ดีเอียด
รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
โทร. XXX-XXXXXX
อีเมล์
   
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353