รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ดร.โชคชัย  แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   


นางสาวธันย์รดา  เนติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงานวิชาการ


นางสาวไวริญ  พยุงเกียรติคุณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
   


นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายวัชระ  ดีเอียด
รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
   
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353