รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 
ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ดร.โชคชัย  แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   


นางเพ็ญศรี   นิสโร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
   


นายสมชาย  ยอดมุณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายวิศวเนตร  เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสมศักดิ์  ศรีลาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333802  โทรสาร 074-333751
 
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒