รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ดร.โชคชัย  แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   


นางสาวธันย์รดา  เนติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงานวิชาการ


นางสาวไวริญ  พยุงเกียรติคุณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
   


นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายวัชระ  ดีเอียด
รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
   


นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายประพันธ์  จันทะสะเร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายสมศักดิ์  ศรีลาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353