รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ดร.โชคชัย  แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ


นางเพ็ญศรี   นิสโร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
   


นายวิศวเนตร  เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายประพันธ์  จันทะสะเร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายสมศักดิ์  ศรีลาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353