รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต

พลเมืองดี 2566

เอกสารประกอบการอบรม
 1. อปธช.
 2. การปฏิรูปสถานศึกษาสร้างพลเมืองดีพัฒนาชาติ (ปสพช.)   พ.ศ.2566
 3. การเตรียมความพร้อม ในการประชุมปฏิบัติการ  (Preparation Workshop.)โครงการ ปฏิรูป สถานศึกษา สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.) 2566
 4. โครงการ การประชุมปฏิบัติการ ปฏิรูปสถานศึกษา สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.)
 5. 7 ภารกิจ (Mission:M.) สำคัญที่ต้องเริ่มดำเนินการในโครงการปฏิรูปสถานศึกษา สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ(ปสพช.) พ.ศ.2566
 6. สโมสรสร้างพลเมืองดี
 7. อุดมการปฏิรูปการมัธยมศึกษาพัฒนาชาติไทย
 8. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 60
 10. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 11. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
 12. อุดมการณ์ปฏิรูปการมัธยมศึกษา
 13. สโมสรสร้างพลเมืองดี
 14. ธนาคารพลเมืองดี
สื่อที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานงานเพื่อการปฏิรูป (OR)
 • ผู้ประสานงาน
 • [C.1] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ยุทธศาสตร์การศึกษา
 • [C.2] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ระบบการบริหารงานวิชาการ
 • [C.3] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ระบบการบริหารงานบุคคล และด้าน กฎหมาย
 • [C.4] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน ระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน สินทรัพย์ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
 • [C.5] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • [C.6] กลุ่ม รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา(Stakeholders:S.)
 • [C.7] กลุ่ม. รับผิดชอบ ภารกิจ ด้าน วิเทศสัมพันธ์
คลิปการนำเสนอ
 
 
 
 
 
 
   พลเมืองดี 2566
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353