รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
วารสารของโรงเรียน
     

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑
     
     
     
     
     
     
     
 
   
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353