รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนต้านทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ OIT
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์
  - แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2565
แผนดำเนินงานประจำปี
  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 1
  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 2
  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
  - ประกาศเผยแพร่คอมพิวเตอร์
  - ประกาศเผยแพร่แผนถนนคอนกรีต
  - ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  - เอกสารประกวดราคาถนนคอนกรีต
  - เอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซม
  - เอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซม 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี2564
 
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
   
   
   
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353